ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
40,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

salem

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداهر
طرح و نقشهافشان
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهالوان
طول152
عرض123
شماره فرش555
سن45
ریشهپشم
پرزگل ابریشم
وضعیتکم گوشت
استان بازدیداصفهان