ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

farsh

فروشنده: فروشنده 1
65,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

salem

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداهر
طرح و نقشهبرجسته
رنگ متنبنفش
رنگ حاشیهالوان
طول66
عرض88
شماره فرش625
سن5
ریشهنخ
پرزپشم ماشینی
وضعیتتجاری
استان بازدیدایلام