ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

faesh

فروشنده: فروشنده 1
69,000,000 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

salem hastesh

مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداراک
طرح و نقشهبرجسته
رنگ متنبژ
رنگ حاشیهبنفش
طول5
عرض6
شماره فرش1258
سن6
ریشهابریشم
پرزابریشم
وضعیتسالم
استان بازدیدتهران