ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران