ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

فرش

فروشنده: فروشنده 1
13,456,789 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
kjhgfghkl
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداردکان
طرح و نقشهبرجسته
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهبنفش
طول500
عرض900
شماره فرش9876543
سن456789
ریشهپشم
پرزپشم
وضعیتسالم
استان بازدیدخراسان رضوی