ترنـــج 24 ســـامانه فـــرش و دستبافـــته هـــای ایـــران

فرش

فروشنده: فروشنده 1
234,567 ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد
خهالابسیبلنمکمککنتمالبسیبلتنمک
مشخصات محصول
نام ویژگیمقدار ویژگی
برنداصفهان
طرح و نقشهبندی
رنگ متنالوان
رنگ حاشیهبژ
طول650
عرض230
شماره فرش12345
سن1
ریشهابریشم
پرزبدون پرز
وضعیتپرداخت نشده
استان بازدیداردبیل