مشخصات اصلی


قیمت: 93000 تومان

معرفی اجمالی محصول

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز دﻧﯿﺎ ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ و آﻟﻮﺋﻪ ورا در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﯾﻢ.
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


نرم کننده آلوئه ورا و جوجوبا
Aloe Jojoba Conditioning Rinse 2016

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﭘﯿﴩﻓﺖ ﻫﺎی ﻋﻠﻤﯽ روز دﻧﯿﺎ ﻫﻤﮕﺎم اﺳﺖ.
ﻣﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﺤﺼﻮل را ﺑﺎ ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ و آﻟﻮﺋﻪ ورا در آﻣﯿﺨﺘﻪ اﯾﻢ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوی وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ B ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ، ﻣﺎﮐﺎدﻣﯿﺎ، ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ و اﺳﺎﻧﺲ روﻏﻦ اﺳﻄﻮﺧﻮدوس ﺑﻮده ﮐﻪ ﺑﻪ درﺧﺸﻨﺪﮔﯽ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﻮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﻓﺮﻣﻮل ﻣﺘﻌﺎدل pH از اﯾﺠﺎد ﻣﻮ ﺧﻮره در ﻣﻮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.


برچسب ها: نرم کننده آلوئه ورا و جوجوبا , Aloe Jojoba Conditioning Rinse , Aloe Jojoba Conditioning Rinse 2016 ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر