مشخصات اصلی


قیمت: 93000 تومان

معرفی اجمالی محصول

ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﯾﺪ!
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوی آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻮده و ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دارای ﮐﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ.
نقد و بررسی
مشخصات فنی
فیلم محصول
پرسش و پاسخ

نقد و بررسی


شامپو آلوئه ورا جوجوبا
Aloe Jojoba Shampoo 2016

ﭘﺎک ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﺎ ﻓﺮﻣﻮل ﺟﺪﯾﺪ!
اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎوی آﻟﻮﺋﻪ ورا ﺑﻮده و ﺳﺎﭘﻮﻧﯿﻦ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و دارای ﮐﻒ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻼﯾﻢ اﺳﺖ.
ﺟﻮﺟﻮﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮐﺮاﺗﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﻣﻮﻫﺎی ﺷما ﺑﻪ ارﻣﻐﺎن ﻣﯽ آورد و رﻧﮓ ﻃﺒﯿﻌﯽ و درﺧﺸﺶ ﻣﻮ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.
ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت اﯾﻦ ﺷﺎﻣﭙﻮ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﻟﺘﻬﺎب ﭘﻮﺳت سر ﺷﺪه و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ را از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ ﺑﺮد.
ﺷﺎداﺑﯽ ﻣﻮﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﺪﯾﺪ شرﮐﺖ ﻓﻮراور ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ.


برچسب ها: شامپو آلوئه ورا جوجوبا , Aloe Jojoba Shampoo , Aloe Jojoba Shampoo 2016 ,

مشخصات فنی


فیلم محصولپرسش و پاسخ


ارسال پرسش جدید

نام :
ایمیل :
متن :
کد امنیتی : ریست تصویر